JL

Juraj Lukáč

Divočina pre vlkov, sovy, salamandry a iné bytostiMilí priatelia divočiny,

      nežijeme na tomto svete sami. Musíme si pomáhať. Ľudia ľuďom. Ľudia stromom. Ľudia zvieratám. Evolúcia nie je o boji všetkých proti všetkým. Evolúcia je o spolupráci. Moja vízia, aj vízia ľudí z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, je vízia lesov, kde nepočuť zvuk motorových píl, áut a pušiek. Je to sen o miestach, kde sa nerobí NIČ a kde zvieratá a rastliny žijú slobodný život.

Aktuálne zachraňujeme Hertnícku dolinu, vodný zdroj pre viac ako 7000 obyvateľov a posledné jedľovobukové staré lesy Slovenska. Viac sa dozviete tu: 
Boj o Hertnícku dolinu – Zachráňme Čergov (wolf.sk)

Niekoľko kilometrov od Hertníckej doliny je dolina rieky Ľutinka, kde bojujeme o záchranu podobných lesov vyhlasovaním súkromných rezervácii  pomocou akcie Kúp si svoj strom.  Akcia „Kúp si svoj strom “  je celosvetovo unikátny projekt, ktorého podporovatelia si môžu vybrať v čergovských lesoch stromy a stať sa ich symbolickými vlastníkmi. Tu, v pohorí Čergov, tak vznikla súkromná rezervácia Vlčia, ktorá sa neustále zväčšuje prikupovaním ďalších pozemkov. Dary na tento projekt sú používané výlučne na výkup lesov, ktoré sa postupne pridávajú k rezervácii Vlčia.

Všetko ostatné – geometrické plány, techniku, geodeta, notára, farby na značenie hraníc, tabule, mapy, monitorovanie a riešenie nekalých činností, VLK platí z iných zdrojov.

VLK neberie peniaze od štátu, sme podporovaní len priateľmi lesov, ktorí sú s našou prácou a výsledkami spokojní.

Ak patríš medzi nich, rozširuj  túto výzvu ako ambasador našej práce , ktorou vytvárame slobodnú slovenskú divočinu.

Svoju vlastnú výzvu na pomoc VLKu môžeš vytvoriť tu:

https://wolf.darujme.sk/p2p/nova/

Ďakujem za divočinu, stromy, zvieratá

Juraj Lukáč

Wilderness for wolves, owls, salamanders and other creatures

Dear friends of the wilderness,

we don’t live alone in this world. We have to help each other. People to people. People to trees. Trees to animals. Evolution is not a fight of everyone against everyone. Evolution is about cooperation. My vision, as well as the vision is of the people in the WOLF Forest Protection Movement, is a vision of forests, where you won‘t hear the sound of chainsaws, cars and rifles. It is a dream about places, where NOTHING is done and where animals and plants live their free lives.

The campaign „Buy your own tree”  (http://www.wolf.sk/sk/kup-si-s...) is a unique project worldwide, whose supporters can choose trees in the forests of Čergov and become their symbolic owners. In this way here, in the Čergov Mountains, a private reserve was created, which is constantly expanding with purchases of additional land. Donations to this project are used exclusively for the purchase of forests, which are gradually being added to the Vlčia nature reserve.

Everything else – geometric plans, equipment, surveyor, notary, paints for marking of borders, boards, maps, monitoring and tackling of dishonest practices – is paid by WOLF from other sources.

Wolf does not take any money from the Slovak state, we are supported only by forest friends who are satisfied with our work and results.

If you are one of them, share this appeal as an ambassador of our work of creating a free Slovak wilderness.

You can create your own fundraising appeal to help WOLF here:

https://wolf.darujme.sk/p2p/no...

We thank you in the name of the wilderness, trees and animals.

Juraj Lukáč

Novinky a komentáre

Autor ani darcovia zatiaľ nepridal nijaké komentáre.

Už darovali

žiadne dary
Výzva pre organizáciu Lesoochranárske zoskupenie VLK